O palivovém dřevu


1.) Palivové dřevo – obecné informace
2.) Námi nabízené palivové dřevo
3.) Měření palivového dřeva
4.) Jak skladovat palivové dřevo

 

 

1.) Palivové dřevo – obecné informace


Dřevo je v současné době, kdy se zvyšují ceny ostatních paliv (uhlí, zemní plyn), nejlevnější způsob vytápění. Palivové krbové dřevo je obnovitelný ekologický zdroj energie, který nezatěžuje životní prostředí.
Vytápění palivovým dřevem je stále oblíbenější. Také vychází nejlevněji oproti ostatním palivům. Topení dřevem je čisté a ekologické, nezatěžuje životní prostředí a jedná se o obnovitelný zdroj tepla. Palivové dříví od nás můžete použít v krbech i krbových vložkách, případně kotlích na tuhá paliva.Palivové dřevo rozlišujeme podle toho, z jakého typu dřeviny pochází, a podle tvrdosti – listnaté, jehličnaté; tvrdé, měkké. Dřevo jehličnanů najde uplatnění zejména v kotlech, pro krby je vhodnější listnaté dřevo. V naší nabídce naleznete nabídku listnatého i jehličnatého dřeva. Tvrdé dřevo slouží k vytvoření stabilního a dlouhotrvajícího žáru, měkké dřevo je vhodné pro zapalování a v případě, že chceme rychle vyhřát vytápěný prostor.

Tvrdé listnaté dřevo je vyhledávané především proto, že hoření nedoprovází prskání typické pro jehličnany (podle obsahu pryskyřice), a také proto, že hoří dlouho. Přestože má jehličnaté dřevo díky obsahu pryskyřice vyšší výhřevnost, je méně oblíbené právě kvůli zmíněnému prskání a jiskření. Do krbů jsou z různých důvodů vhodné i některé druhy měkkého dřevaBřezové dřevo má výbornou zápalnost, takže hoří i při vyšší vlhkosti. Smrkové dřevo nepotřebuje k vysušení dlouhou dobu, spalovat ho lze efektivně už po roce vysychání.
Srovnáme-li dřeviny podle základních vlastností, nejkvalitnějším palivem je dubové dřevo. Jde o tvrdé až velmi tvrdé dřevo, které má dobrou výhřevnost a nízkou vlhkost. Srovnatelnou kvalitu má dále buk, habr nebo jasan.

Vlhkost dřeva kromě výhřevnosti ovlivňuje i tvrdost a objemovou hmotnost. Platí, že vlhčí dřevo má nižší výhřevnost. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost, velmi nízkou výhřevnost (asi 8 MJ/kg) a vysokou objemovou hmotnost (nad 500 kg/m³). Po dvou letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 15% – 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

Pokud dřevo nevysychá minimálně dva roky, mohou při spalování nastat potíže. Nejen že vlhké dřevo hůře hoří, dochází také ke zvýšené tvorbě sazí a dehtu, tedy ke znečištění spalovacího prostoru a kouřovodu. Přestože uměle lze dřevo prosušit i pod hranici 20 %, pro potřeby vytápění není takový proces potřebný. Nižší vlhkost mají jen ekopaliva na bázi dřeva (dřevěné pelety a brikety), kde se vlhkost pohybuje kolem 10 %. Proces sušení lze uspíšit zakoupením palivového dřeva v jarních měsících a jeho uskladněním ve štípaném stavu.

 

2.) Námi nabízené palivové dřevo


Zabýváme se výrobou a prodejem kvalitního palivového dřeva. V trvalé nabídce máme především tvrdé palivové dřevo z buku, které vám nařežeme a naštípáme na polínka. Můžeme nabídnout také štípané smrkové palivové dřevo.
Zvolit si můžete délky 25, 30, 33, 40, 45, 50 a 100 cm. Máme zajištěnou i možnost dopravy externími dopravci na vámi určené místo určení, pokud si dopravu nemáte možnost zajistit sami.

 

3.) Měření štípaného dřeva


Při měření dřeva se používají nejčastěji pojmy plnometr (kubík dřeva), prostorový metr sypaný a prostorový metr rovnaný.

Plnometr (1 m3) odpovídá objemu 1x1x1 m vyplněnému dřevem bez mezer.
Prostorový metr sypaný (PRMS) je volně sypané dřevo (polena) bez skládání do krychle 1x1x1 m.
Prostorový metr rovnaný (PRM) je dřevo srovnané a uskládané do krychle o hraně 1 m.

Jak měříme palivové dřevo
Palivové dřevo se měří a přejímá v prostorových mírách. Základní jednotka dříví je 1 m3 neboli plnometr (plm) neboli kubík představující krychli o hraně 1x1x1 která je zcela plná dřevní hmoty, bez mezer.
V této jednotce dodáváme palivové dříví tak, že měříme přímo délku a průměr každého kmene stromu a ten pak nařežeme a naštípáme. Odběratel tak získá nejpřesněji naměřené množství hmoty paliva.

U konkurenčních prodejců se můžete setkat s jednotkou prostorový metr rovnaný (prmr) a prostorový metr sypaný (prms):
Prostorový metr rovnaný je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polénka či štípané dřevo. Vyskládání dřeva je náročné na čas a lidskou práci, která se potom musí promítnout v ceně.
Prostorový metr SYPANÝ (prms) je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m. Náhodné sypání je levné, takže není zde třeba do cen dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání, ale jsou zde různě velké vzduchové mezery, které se započítávají do ceny prodaného paliva.

 

4.) Jak skladovat palivové dříví


Námi nabízené štípané dřevo je z čerstvě vytěžených stromů, takže obsahuje hodně vlhkosti. Palivové dříví se má před použitím 2 až 3 roky skladovat na vzduchu, chráněné před deštěm a vlhkostí. Pak se spaluje s minimálním množstvím škodlivin při vysoké výhřevnosti. Palivové dříví se skladuje nejlépe pod převislou střechou nebo ve vzdušném dřevníku. Nejlépe je ukládat na sebe vrstvy polen křížem.

Čerstvě poražené dřevo nepatří do sklepa. Tam se nemůže vysušit, spíše provlhne. Jen úplně vysušené dřevo se může skladovat v dobře větraném sklepě. Palivové dřevo se nikdy nesmí balit do plastikových fólií. Dřevo potřebuje k vysušení vítr a vzduch.